Wsparcie dla pracodawców oraz osób bezrobotnych oferowane ze strony Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy
ul. Gliniana 20-22, budynek a
50-525 Wrocław, tel. 71 77 01 600
wroclaw.praca.gov.pl

podstawa prawna:

 • art. 51, 56 i 59 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r., poz. 864).

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Miastem na prawach powiatu Wrocław i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego, może być udzielana w okresach miesięcznych, lub za co drugi miesiąc zatrudnienia w zależności od wybranego wariantu.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do wybranego wariantu refundacji, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Złożenie niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń do wniosku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Urząd w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7- dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do wniosku dołącza się oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Uwaga: Urząd w nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku pozytywnie w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień jego złożenia będzie zalegał z powyższymi opłatami.

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem na prawach powiatu Wrocław z pracodawcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę pisemnego wniosku o organizację prac interwencyjnych. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

 

WARIANTY REFUNDACJI

Artykuł 51 ustawy

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej:

 • nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia do 6 miesięcy (art. 51 ust. 1),
 • nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną w przypadku zatrudnienia, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy do 6 miesięcy (art. 51 ust. 2),
 • nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia do 12 miesięcy (art. 51 ust. 3).

Uwaga: Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Art. 51 a) ustawy

Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres do 6 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej, zatrudnionych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Uwaga: Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Artykuł 56 ustawy

Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać z Funduszu Pracy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak:

 • kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia do 12 miesięcy (art. 56 ust. 1),
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc do 18 miesięcy ( 56 ust. 2).

Uwaga: Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Artykuł 59 ustawy

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych bezrobotnego powyżej 50 roku życia, Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie ubezpieczenie społeczne do 24 miesięcy za każdy miesiąc zatrudnienia lub do 4 lat za co drugi miesiąc zatrudnienia, jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskiwania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Uwaga: Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Do prac interwencyjnych skierowane mogą być jedynie osoby bezrobotne, oraz na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wniosek wraz załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokumenty dostępne są na stronach Urzędu: wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokoje: 406, 411, 412, tel.: 71 77 01 774, 71 77 01 644, 71 77 01 610, 71 77 01 752, 71 77 01 609 (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45.).

podstawa prawna:

 • art. 73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. poz. 2447).

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Powiatowy Urząd Pracy może skierować na wniosek gminy bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby wymienione w art. 73a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ww. ustawy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

Bezrobotnym i osobom uprawnionym przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 9,00 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji.

Świadczenie może być w całości finansowane z budżetu gminy.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, prowadzi ewidencję tych prac wykonywanych przez bezrobotnych i osoby uprawnione oraz ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym i osobom uprawnionym oraz do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu lub osobom uprawnionym, skierowanych do wykonywania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatowym Urzędem Pracy a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne są wykonywane.

W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej, skierowany do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Bezrobotny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego m. in. w przypadku:

 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • przerwania z własnej winy wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • niepodjęcia po skierowaniu prac społecznie użytecznych,
 • niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

Utrata statusu bezrobotnego następuje na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy lub przerwania wykonywania prac, niepodjęcia wykonywania prac lub niestawienia się w urzędzie,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy lub przerwania wykonywania prac lub niepodjęcia wykonywania prac lub niestawienia się w urzędzie,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy lub przerwania wykonywania prac lub niepodjęcia wykonywania prac lub niestawienia się w urzędzie.

Wniosek należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokument dostępny jest na stronach: Urzędu wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokój 406,11 , tel.: 71 77 01 752, 71 77 01 740 (godz. przyjęć interesantów 7.45 -14.45.).

podstawa prawna:

 • 57 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r., poz. 864).

Roboty publiczne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

 • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),
 • gminy,
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
 • spółki wodne i ich związki,

jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Powiatowy Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podjętej decyzji. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7 dniowy termin na jego uzupełnienie.

Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. W przypadku wskazania pracodawcy beneficjentem pomocy de minimis jest wskazany pracodawca, jeżeli zgodnie z zawartą umową będzie on uzyskiwał refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych.

Organizator załącza do wniosku oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Uwaga: Urząd w nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku pozytywnie w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień jego złożenia będzie zalegał z powyższymi opłatami.

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych następuje na podstawie umowy zawartej przez Miasto na prawach powiatu Wrocław z organizatorem lub wskazanym przez organizatora pracodawcą po uprzednim złożeniu przez organizatora pisemnego wniosku o organizację robót publicznych.

Warianty refundacji
ART 57 ust. 1 i 2 ustawy
Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych przez okres:

 • do 6-ciu miesięcy– część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia lub
 • do 12-tu miesięcy– w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

ART 57 ust. 4 ustawy

Starosta może dokonać zwrotu organizatorowi robót publicznych, który będzie zatrudniał w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej skierowanych bezrobotnych, będących dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przez okres:

 • do 6 –ciu miesięcy – pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Organizator robót publicznych lub pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją oraz okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Niewywiązanie się z powyższego warunku lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy de minimis od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Odmowa przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, skutkuje zwrotem przez organizatora robót publicznych lub pracodawcę uzyskanej pomocy w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, organizator lub pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Złożenie niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń do wniosku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Pomoc udzielana pracodawcom i organizatorom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokój 406, 411, 412, tel.: 71 77 01 752, 71 77 01 610, 71 77 01 774, 71 77 01 644, 71 77 01 609, (godz. przyjęć interesantów 7.45 -14.45.).

podstawa prawna:

 • 47 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864).

Powiatowy Urząd Pracy może zawrzeć z pracodawcą (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) umowę przewidującą jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne następuje na podstawie umowy zawartej przez Miasto na prawach powiatu Wrocław z pracodawcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę pisemnego wniosku o jednorazową refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Do wniosku dołącza się oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą: wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Uwaga: Urząd nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku pozytywnie w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień jego złożenia będzie zalegał z powyższymi opłatami.

Urząd w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Kwota refundowanych składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia określonych poniżej warunków.

Refundacja może nastąpić w przypadku gdy:

 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

W przypadku naruszenia warunków umowy, pracodawca obowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Złożenie niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń do wniosku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokój 406, 411, 412, tel.: 71 77 01 752, 71 77 01 610, 71 77 01 644, 71 77 01 774, 71 77 01 609 (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45.).

podstawa prawna:

 • 60b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną.

Osobami kierowanymi w ramach świadczenia aktywizacyjnego będą osoby bezrobotne powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub osoby bezrobotne sprawujące opiekę nad osobą zależną, które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotne zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 9 miesięcy.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach świadczenia aktywizacyjnego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem na prawach powiatu Wrocław z pracodawcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę pisemnego wniosku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

 • Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokoje: 406, 411, 412, tel.: 71 77 01 752, 71 77 01 610, 71 77 01 644, 71 77 01 774, 71 77 01 609 (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45.).

podstawa prawna:

 • 60d Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach dofinansowania wynagrodzenia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem na prawach powiatu Wrocław z pracodawcą (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przedsiębiorcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę lub przedsiębiorcę pisemnego wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres :

 1. a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
 2. b) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

Niewywiązanie się z warunków umowy skutkuje zwrotem w określonej wysokości :

 1. a) wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w czasie okresu dofinansowania oraz odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po jej zakończeniu,
 2. b) 50% łącznej kwoty, o której mowa w lit. a), w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu obowiązkowego zatrudnienia po zakończeniu refundacji (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokoje: 406, 411, 412, tel.: 71 77 01 644, 71 77 01 774, 71 77 01 610, 71 77 01 752, 71 77 01 609 (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45.).

podstawa prawna:

 • 66m Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawców gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, której powiatowy urząd pracy przyzna przedmiotowy bon.

Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie indywidualnego planu działania, a jego realizacja następuje na podstawie umowy zawieranej przez Miasto na prawach powiatu Wrocław z pracodawcą. Bon posiada termin ważności, który zostaje określony przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres co najmniej 18 miesięcy. Refundacja przyznawana jest na okres 12 miesięcy w wysokości kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez łączny okres 18 miesięcy skutkuje zwrotem:

 • kwoty otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 • kwoty ustalonej proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Wniosek należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokument dostępny na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokoje: 406, 411, 412 , tel.: 71 77 01 610, 71 77 01 752, 71 77 01 644, 71 77 01 774, 71 77 01 609 (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45.).

podstawa prawna:

 • 66n Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). – dotyczy podjęcia działalności gospodarczej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) – dotyczy podjęcia działalności gospodarczej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).- dotyczy podjęcia działalności gospodarczej

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • za ich wykonywanie będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy po uprzednim złożeniu przez osobę bezrobotną wniosku, w wysokości w niej określonej, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęciem działalności gospodarczej.

Osoba bezrobotna po otrzymaniu bonu jest obowiązana w terminie:

 1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 66n ust. 1 pkt 2 ustawy;
 2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 66n ust. 1 pkt 2 ustawy;
 3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu, o których mowa w:

 • pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu;
 • pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany jedynie osobom bezrobotnym oraz na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokoje: 406, 411, 412 , tel.: 71 77 01 610, 71 77 01 752, 71 77 01 644, 71 77 01 774, 71 77 01 609 (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45.).

podstawa prawna:

 • 60c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) zainteresowani zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia, która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu mogą skorzystać z refundacji poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Niedotrzymanie warunków w zakresie obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej w trakcie przysługiwania refundacji oraz zatrudniania przez okres dalszych 6 miesięcy skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, (przypadających po zakończeniu refundacji) Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadkach:

 1. rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji,
 2. odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 m-cy) po upływie okresu refundacji.

Warunkiem zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest złożenie przez pracodawcę kompletnego wniosku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45. (dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl).

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, IV piętro, pokoje: 406, 411, 412, tel.: 71 77 01 752, 71 77 01 610, 71 77 01 644, 71 77 01 774, 71 77 01 609 (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45.).

podstawa prawna:

 

 • 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)

 

 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. ( Dz. U. z 2022r. poz. 243) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1).

 

 

Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi, poszukującemu pracy (niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej) opiekunowi osoby niepełnosprawnej (zwanemu dalej wnioskodawcą) jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (zwane dalej dofinansowaniem), w wysokości nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Dofinansowanie może być przyznane na zakup towarów i usług (w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności).

 

Środki finansowe mogą być przeznaczone tylko na zakup nowych towarów.

 

 

Dofinansowanie nie może być przyznane jeżeli:

 

 1. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania:

 

– bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS,:

 

 1. a) posiadał wpis do ewidencji działalności gospodarczej (z wyjątkiem sytuacji, gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu. Wówczas wniosek złożony przed upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia działalności może być uwzględniony pod warunkiem, że symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej).
 2. b) odmówił bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 ww. ustawy,
 3. c) przerwał z własnej winy szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 ww. ustawy, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie,
 4. d) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie,

 

– opiekun osoby niepełnosprawnej przerwał z własnej winy szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 ww. ustawy, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie,

 

 1. wnioskodawca otrzymał bezzwrotne środki z Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 2. wnioskodawca złożył już wniosek do innego Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 3. wnioskodawca był karany w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 4. działalność, która ma być podjęta w ramach dofinansowania stanowi przejęcie innej działalności, wzmocnienie lub rozszerzenie działalności już istniejącej na rynku – zgodnie z wyjaśnieniami ministra właściwego ds. pracy,
 5. wnioskodawca ma zamiar przystąpić do istniejącej spółki cywilnej – zgodnie z wyjaśnieniami ministra właściwego ds. pracy,
 6. wniosek nie jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
 7. starosta nie dysponuje środkami na sfinansowanie złożonego wniosku

 

Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy cywilno-prawnej (poprzedzonej wnioskiem) zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z wnioskodawcą na piśmie.

Podpisując umowę o dofinansowanie Dotowany zobowiązuje się do:

 • wydatkowania otrzymanych środków zgodnie ze złożonym wnioskiem
 • przedłożenia w Urzędzie rozliczenia wydatków poniesionych w ramach przyznanego dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy
 • prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • niepodejmowania zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego (zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004r.o podatku od towarów i usług) podatku naliczonego dotyczącego towarów i usług zakupionych w ramach przyznanego dofinansowania
 • dotrzymania wszystkich warunków zawartej umowy o dofinansowanie

Dotowany jest zobowiązany do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli naruszy warunki umowy cywilno-prawnej, o której mowa powyżej lub złoży niezgodne z prawdą oświadczenia.

Formą zabezpieczenia zwrotu dofinansowania otrzymanego na podjęcie działalności gospodarczej, może być m.in.: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), blokada rachunku bankowego oraz pozostałe formy przewidziane w ww. rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i udzielane jest zgodnie z przepisami: rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia złożonego wniosku Urząd powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd podaje przyczynę odmowy.

UWAGA: Rejestracja działalności gospodarczej wskazanej we wniosku w organie ewidencyjnym może nastąpić dopiero po przyznaniu dofinansowania, podpisaniu umowy wraz z jej zabezpieczeniem oraz dzień po otrzymaniu środków na wskazany w umowie rachunek bankowy.

Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu w godz.7.45-14.45.

Dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, budynek A, III piętro, pokoje: 302, 303, 304, 316 w godz. przyjęć interesantów 7.45-14.45 lub pod nr tel.: 71 77 01 612, 71 77 01 623, 71 77 01 625, 71 77 01 639, 71 77 01 654, 71 77 01 728, 71 77 01 729, 71 77 01 731, 71 77 01 732, 71 77 01 733, 71 77 01 734, 71 77 01 735.

(dla podmiotu, niepublicznego przedszkola lub szkoły, producenta rolnego)

podstawa prawna:

 • 46 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. ( U. z 2022r. poz. 243) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, producentowi rolnemu (tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy (niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej) opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Wysokość przyznanej pomocy nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia i jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanej ww. osoby.

Wniosek o refundację może być uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. prowadzi działalność gospodarczą lub (w przypadku niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły) działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 6. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 7. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 8. spełnia warunki ww. rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 9. spełnia warunki ww. rozporządzenia Komisji (UE)

W przypadku producenta rolnego wniosek o refundację może być uwzględniony, gdy spełnia łącznie powyższe warunki w punktach 1-4 i 6-9 oraz:

– posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

– zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz posiada dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie;

Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony tylko w przypadku, kiedy jest on kompletny i prawidłowo sporządzony, a Powiatowy Urząd Pracy dysponuje aktualnie środkami na jego realizację.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd Pracy podaje przyczynę odmowy.

Refundacja dokonywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a wnioskodawcą, po złożeniu przez niego wniosku o refundację kosztów i rozliczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupów), stwierdzeniu przez Urząd Pracy utworzenia stanowiska pracy, zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy oraz po spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Umowa o refundację zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego do:

 1. a) zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego lub co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 2. b) utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 3. c) złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji i poniesione w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o refundację,
 4. d) zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania od Urzędu Pracy, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych lub absolwentów wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy,
 5. e) zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania od Urzędu Pracy, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w przypadku naruszenia innych warunków umowy
 6. f) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego towarów i usług zakupionych w ramach przyznanej refundacji

Formą zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, może być m.in.: poręczenie (przez co najmniej 2 osoby), weksel z poręczeniem (przez co najmniej 1 osobę), blokada środków na rachunku bankowym z poręczeniem (przez co najmniej 1 osobę) oraz gwarancja bankowa.

Referat Dotacji znajduje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20 – 22, 50-525 Wrocław, bud. A piętro IV pok. 403 tel.: 71 77 01 642, 71 77 01 643, 71 77 01 751 (godz. przyjęć interesantów 7.45– 14.45) i zajmuje się:

 • udzielaniem informacji na temat programu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • oceną merytoryczną składanych wniosków,
 • przygotowywaniem umów cywilno – prawnych na podstawie złożonych wniosków,
 • rozliczaniem zakupów, oceną poniesionych kosztów pod kątem zgodności z postanowieniami zawartej umowy,
 • nadzorem merytorycznym nad realizacją postanowień zawartych w umowach.

Wniosek o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu w godz. 7.45 – 15.15. Dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl.

(dla żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne)

podstawa prawna:

 • 46 ust. 1 pkt 1b i 1c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1380 ze zm.) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy może zrefundować żłobkowi lub klubowi dziecięcemu, o którym mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy (niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej) opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania (w tym usług mobilnych) dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy (niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej) opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Wysokość przyznanej pomocy nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia i jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanej ww. osoby.

Wniosek o refundację może być uwzględniony w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 6. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 7. spełnia warunki ww. rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 8. spełnia warunki ww. rozporządzenia Komisji (UE)

Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony tylko w przypadku, kiedy jest on kompletny i prawidłowo sporządzony, a Powiatowy Urząd Pracy dysponuje aktualnie środkami na jego realizację.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd Pracy podaje przyczynę odmowy.

Refundacja dokonywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a wnioskodawcą, po złożeniu przez niego wniosku o refundację kosztów i rozliczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupów), stwierdzeniu przez Urząd Pracy utworzenia stanowiska pracy, zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy oraz po spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Umowa o refundację zawiera w szczególności zobowiązanie żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego absolwenta co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy
 2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 3. złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji i poniesione w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o refundację,
 4. zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania od Urzędu Pracy, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych lub absolwentów wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 46 ust. 2b i 2c ustawy,
 5. zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania od Urzędu Pracy, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w przypadku naruszenia innych warunków umowy
 6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego (zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004r.o podatku od towarów i usług) podatku naliczonego dotyczącego towarów i usług zakupionych w ramach przyznanej refundacji

Formą zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, może być m.in.: poręczenie (przez co najmniej 2 osoby), weksel z poręczeniem (przez co najmniej 1 osobę), blokada środków na rachunku bankowym z poręczeniem (przez co najmniej 1 osobę) oraz gwarancja bankowa.

Referat Dotacji znajduje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20 – 22, 50-525 Wrocław, bud. A piętro IV pok. 403 tel.: 71 77 01 642, 71 77 01 643, 71 77 01 751(godz. przyjęć interesantów 7.45– 14.45) i zajmuje się:

 • udzielaniem informacji na temat programu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • oceną merytoryczną składanych wniosków,
 • przygotowywaniem umów cywilno – prawnych na podstawie złożonych wniosków,
 • rozliczaniem zakupów, oceną poniesionych kosztów pod kątem zgodności z postanowieniami zawartej umowy,
 • nadzorem merytorycznym nad realizacją postanowień zawartych w umowach.

Wniosek o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu w godz. 7.45 – 15.15. Dokumenty dostępne są na stronach Urzędu wroclaw.praca.gov.pl.

podstawa prawna:

 • 60a ust. i art. 60aa ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla:

 • skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat
 • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną
 • bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy
 • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy
 • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy
 • dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Wysokość pomocy

Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy (w przypadku skierowanego bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną) oraz nie wyższej niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia (w przypadku skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej).

Obowiązki pracodawcy/przedsiębiorcy

Zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Niewywiązanie się z powyższego warunku lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zwrot grantu następuje:

 1. w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym ww. warunek nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
 2. w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

Warunkiem otrzymania przedmiotowej pomocy jest złożenie przez pracodawcę/przedsiębiorcę wniosku, którego druk dostępny jest na stronach internetowych PUP: wroclaw.praca.gov.pl. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu w godz. 7.45 – 15.15.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Referacie Dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20 – 22, 50-525 Wrocław, bud. A piętro IV pok. 403, tel.: 71 77 01 642, 643, 751 (godz. przyjęć interesantów 7.45– 14.45)

podstawa prawna:

 1. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573),
 2. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021r., poz. 162 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 743),
 5. rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2342 z późn. zm),
 6. rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., 1),
 7. rozporządzenie Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 9),
 8. rozporządzenie Komisji UE nr 717/ 2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z dnia 28.06.2014 r.)

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania jednorazowo środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, są Osoby Niepełnosprawne, które spełniają poniższe warunki:

 1. są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, zameldowane na pobyt stały lub czasowy we Wrocławiu,
 2. zamierzają podjąć działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną działalności, na terenie miasta Wrocławia,
 3. dotychczas nie otrzymały bezzwrotnych publicznych środków (np. PFRON, Fundusz Pracy, EFS) na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 4. przed dniem złożenia wniosku upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, albo upłynęło co najmniej 12 miesięcy od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej,
 5. nie złożyły wniosku do innego starosty o środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub działalności w formie spółdzielni socjalnej z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub Europejskiego Funduszu Społecznego,
 6. nie posiadają nieuregulowanych w terminie zobowiązań wobec PFRON,
 7. nie zalegają z opłacaniem w terminie podatków i innych danin publicznych,
 8. spółdzielnia socjalna, do której mają zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem składek ZUS i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych i nie znajduje się w stanie likwidacji,
 9. nie były karane karą zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
 10. złożyły kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, na obowiązującym wzorze Wn-O, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami niezbędnymi do oceny wniosku.

Osoba Niepełnosprawna uprawniona do ubiegania się o przyznanie środków PFRON może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości:

 1. nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 2. wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 • formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności,
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność (w tym rodzaj działalności i szanse zdobycia pozycji na rynku),
 • planowane wydatki, które Wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków (w tym kalkulację wydatków bezpośrednio i jednoznacznie związanych z rodzajem projektowanej działalności na jej uruchomienie w ramach wnioskowanych środków),
 • wysokość wkładu własnego (środków własnych) Wnioskodawcy,
 • kwalifikacje i uprawnienia Wnioskodawcy lub innych osób, o których mowa we
 • doświadczenie i umiejętności,
 • wysokość posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Powiatowy Urząd Pracy pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

W przypadku uzgodnienia warunków umowy sporządza się protokół z negocjacji. Natomiast w przypadku nieuzgodnienia warunków umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, umowy nie zawiera się.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zawierana jest umowa z Wnioskodawcą.

Formą zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków może być między innymi poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), blokada rachunku bankowego.

Umowa o przyznanie środków zawiera zobowiązanie Osoby Niepełnosprawnej między innymi do:

 1. rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po wpływie przyznanych środków na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej rozumie się datę wskazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 2. zabezpieczenia zwrotu kwoty środków,
 3. przeznaczenia przyznanych środków na cel i rodzaje wydatków określone w umowie i wykorzystania przyznanej kwoty zgodnie z celem i wydatkami, na jakie została udzielona,
 4. rozliczenia wydatkowania całości otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
 5. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy lub 24 miesięcy,
 6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków:
  • w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  • w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku,
  • w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota zwrotu,
 7. udokumentowania realizacji umowy na wezwanie PUP oraz umożliwienia wykonania przez Urząd czynności zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez Wnioskodawcę,
 8. informowania PUP o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu,
 9. poinformowania PUP o nieprowadzeniu lub prowadzeniu działalności oraz jej zakresie w terminie 12 miesięcy po upływie pierwszych odpowiednio 12 lub 24 miesięcy prowadzenia działalności.

Osoba Niepełnosprawna zobowiązana jest do zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Powiatowego Urzędu Pracy do zapłaty, w przypadku naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, w tym m.in.:

 • wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
 • zaprzestania prowadzenia, wykreślenia lub zawieszenia działalności gospodarczej, przed upływem 12 miesięcy lub 24 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • naruszenia innych warunków umowy (np. niewydatkowania przyznanych środków, nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków, nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej).

W przypadku wypełnienia wszystkich warunków wynikających z zawartej umowy przyznane jednorazowo środki nie będą podlegały zwrotowi.

Osoba Niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ubiegająca się o środki PFRON składa w formie pisemnej komplet dokumentów, który stanowią wniosek Wn-O wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek może być złożony: w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu w godz.7.45-14.45. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na adres urzędu: ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław. Możliwe jest też przesłanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP. W takim przypadku wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym. O złożeniu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na platformę ePUAP.

Wnioski mogą być rozpatrywane pozytywnie:

 1. jeżeli Powiatowy Urząd Pracy będzie posiadał środki PFRON przeznaczone na ten cel w danym roku,
 2. po ogłoszeniu przez PUP na stronie internetowej Urzędu terminu, od którego przyjmowane będą wnioski.

Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku i pozostałych formularzy można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ul. Glinianej 20-22 (budynek A, pok. 114) lub pobrać ze strony www.wroclaw.praca.gov.pl.

Dział Instrumentów Rynku Pracy – PFRON znajduje się w bud. A (pok.114) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20 – 22, 50-525 Wrocław (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45) i zajmuje się oceną merytoryczną składanych wniosków oraz przygotowanie umów cywilnoprawnych na podstawie złożonych wniosków (tel.: 71 77 01 745).

podstawa prawna:

 • art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 743),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U.2015 r., poz.93 z późn. zm.),

rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.1),

 • rozporządzenie Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.9),
 • rozporządzenie Komisji UE nr 717/ 2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z 28.06.2014 r.)

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej „refundacją”, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, może zostać przyznany pracodawcy, jeżeli:

 • zobowiązał się do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy;
 • złożył wniosek o przyznanie refundacji.

Refundacja obejmuje:

a) udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;

b) kwotę niepodlegającego odliczeniu:

 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,

związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w podpunkcie a).

Warunkiem wypłaty refundacji jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Refundacja dokonywana jest na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 • potrzeby lokalnego rynku pracy;
 • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 • koszty wyposażenia stanowiska pracy;
 • wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;
 • wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Powiatowy Urząd Pracy pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę powiatu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Funduszu przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa z wnioskodawcą.

Umowa zawiera w szczególności:

1) zobowiązanie starosty do:

 1. wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
 2. co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy;

2) zobowiązanie pracodawcy do:

 1. poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 2. udokumentowania realizacji umowy,
 3. przedstawienia kopii umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby,
 4. umożliwienia wykonania weryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy,
 5. informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 6. rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
 7. zwrotu:
 • otrzymanej refundacji oraz
 • odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

 1. zabezpieczenia zwrotu kwoty

Formą zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków może być między innymi poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, blokada środków na rachunku bankowym.

Do rozliczenia refundacji stosuje się odpowiednio zapisy umowy o zwrocie otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. Odsetek nie nalicza się, gdy refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od pracodawcy.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty refundacji za każdy miesiąc brakujący do upływu tego okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

 

Dodatkowe informacje, wzór wniosku i Dodatkowej Informacji Pracodawcy oraz pozostałe formularze można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ul. Glinianej 20-22 (budynek A, pok. 114) lub pobrać ze strony www.wroclaw.praca.gov.pl.

Dział Instrumentów Rynku Pracy znajduje się w bud. A (pok.114) Powiatowego Urzędu Pracy – PFRON we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20 – 22, 50-525 Wrocław (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45) i zajmuje się oceną merytoryczną składanych wniosków oraz przygotowaniem umów cywilnoprawnych na podstawie złożonych wniosków (tel.: 71 77 01 745).

podstawa prawna:

 • 26d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) (Dz. U. z 2021 r., poz. 573),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743),
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 1987 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.)

O pomoc może ubiegać się pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną.

Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

Powiatowy Urząd Pracy pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa z wnioskodawcą.

Przy rozpatrywaniu wniosku Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę:

 1. wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w danym roku;
 2. potrzeby lokalnego rynku pracy;
 3. wysokość przewidywanych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

WNIOSKODAWCA MUSI SPEŁNIAĆ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1. nie posiadać zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. nie zalegać z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 3. nie znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Umowa określa w szczególności zobowiązania Urzędu do zwrotu kosztów w kwocie wynikającej z negocjacji i co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy, a także zobowiązania pracodawcy dotyczące m.in. poniesienia kosztów wskazanych w umowie, rozliczenia otrzymanego zwrotu kosztów w terminie i w sposób określony w umowie, udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Umowa ustala ponadto maksymalną liczbę godzin przeznaczanych miesięcznie przez zatrudnionego pracownika na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu.

W przypadku kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu kosztami kwalifikowalnymi są kwoty wynagrodzeń pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

W przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zwrot kosztów stanowi pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1), w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.

WAŻNE:

 1. Ubieganie się przez pracodawcę o zwrot ze środków PFRON miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy uwarunkowane jest koniecznością uprzedniego posiadania zaświadczenia o zasadności udzielania pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu, wydanego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem.
 2. Urząd może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

Dodatkowe informacje, wzór wniosku oraz pozostałe formularze można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ul. Glinianej 20-22 ( budynek A, pok. 114) lub pobrać ze strony www.wroclaw.praca.gov.pl.

Dział Instrumentów Rynku Pracy – PFRON znajduje się w bud. A (pok.114) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20 – 22, 50-525 Wrocław (godz. przyjęć interesantów 7.45 – 14.45) i zajmuje się oceną merytoryczną składanych wniosków oraz przygotowanie umów cywilnoprawnych na podstawie złożonych wniosków (tel.: 71 77 01 745).

Usługi dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Szkolenie – pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zajęcia odbywają się według ustalonego programu. Na zakończenie absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenia przeprowadzane są na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy przez instytucje szkoleniowe, którymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną, posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych oraz uprawnionych osób poszukujących pracy w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Na szkolenia grupowe kwalifikują: Pośrednicy Pracy (I i II piętro) oraz Doradcy Zawodowi (parter, IV piętro).

Po wypełnieniu zgłoszenia na szkolenie osoba uprawniona zgłasza się do Działu Rozwoju Zawodowego (IV piętro, pokój 413), w którym składa oświadczenie o korzystaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy oraz otrzymuje informację dotyczącą terminu odbioru skierowania na szkolenie oraz terminu szkolenia. Skierowanie na szkolenie zawiera pisemną informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

O skierowaniu na szkolenie decyduje urząd pracy w oparciu
o ustalenia indywidualnego planu działania.

Inicjowanie szkoleń grupowych polega na:

 • informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji;
 • diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia;
 • sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń.

 

Organizacja szkoleń grupowych polega na:

 • wyborze instytucji szkoleniowej i zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzaniu przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej;
 • kierowaniu osób na szkolenia;
 • monitorowaniu przebiegu szkoleń;
 • prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

Finansowanie szkoleń grupowych dla osób uprawnionych
skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej i polega na:

 • finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym;
 • wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia;
 • finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach;
 • finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.

W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia Powiatowy Urząd Pracy dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej i zleca lub powierza przeprowadzenie szkolenia z zachowaniem obowiązujących procedur oraz mając na uwadze zasady konkurencyjności, równego traktowania i przejrzystości.

Szkolenia finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Skierowanie osoby uprawnionej na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Osoba uprawniona skierowana na szkolenie grupowe, która:

 • odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu lub
 • z własnej winy przerwie szkolenie lub
 • po skierowaniu nie podejmie szkolenia

zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Powiatowy Urząd Pracy pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy nie podjął albo przerwał szkolenie, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, czyli następnego dnia od dnia odmowy udziału w szkoleniu.

Osoba uprawniona, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Informacje o szkoleniach i wymaganiach stawianych kandydatom oraz zasadach rekrutacji udostępniane są:

 • na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz przez pracowników Działu Rozwoju Zawodowego;
 • na stronie internetowej Urzędu: praca.gov.pl

Osoba zainteresowana ukończeniem szkolenia, którego Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu nie prowadzi w formie kursu grupowego ma możliwość złożenia wniosku o sfinansowanie danego szkolenia (druk wniosku do pobrania na stronie: wroclaw.praca.gov.pl ).

Powiatowy Urząd Pracy może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek musi zawierać uzasadnienie celowości szkolenia oraz może zawierać informacje o nazwie, terminie, miejscu, koszcie szkolenia.

Ustalenie zasadności skierowania na wskazane szkolenie, w tym ocena przedstawionego przez wnioskodawcę uzasadnienia celowości szkolenia, może być poprzedzone zasięgnięciem opinii doradcy zawodowego oraz skierowaniem na badania lekarskie i psychologiczne wnioskodawcy.

Niezależnie od tego badane jest spełnienie przez osobę uprawnioną przynajmniej jednego z ustawowych warunków skierowania na szkolenie tj.:

 • brak kwalifikacji zawodowych;
 • konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Uzasadnienie celowości szkolenia określane jest na podstawie dołączonego do wniosku uprawdopodobnienia zatrudnienia, którym jest oświadczenie pracodawcy wyrażającego gotowość zatrudnienia po uzyskaniu wskazanych kwalifikacji, na umowę o pracę, na stanowisku związanym z kierunkiem szkolenia lub deklaracja założenia działalności gospodarczej, w branży zgodnej z tematyką szkolenia.

Szkolenie finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Instytucja szkoleniowa przeprowadzająca szkolenie musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.

Osoba, która rozpoczęła i opłaciła szkolenie przed uzyskaniem skierowania na to szkolenie, nie może ubiegać się o zwrot kosztów tego szkolenia.

Wnioski o sfinansowanie szkolenia należy składać w Kancelarii tut. Urzędu (parter pok. 04) od poniedziałku do piątku w godz. 07.45-15.45 W przypadku wniosków o sfinansowanie kursów prawa jazdy należy również dołączyć kserokopię aktualnie posiadanego prawa jazdy.

Termin rozpatrzenia wniosku o skierowanie i sfinansowanie szkolenia indywidualnego wynosi do 30 dni od daty jego złożenia w tut. Urzędzie.

O skierowaniu na szkolenie decyduje urząd pracy w oparciu
o ustalenia indywidualnego planu działania.

Każdej osobie bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu na szkolenie, bez względu na czas jego trwania i bez względu na to, czy jest to szkolenie grupowe czy indywidualne, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, nie mniej niż 20% zasiłku.

Bezrobotnemu skierowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Osobom skierowanym na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Powiatowy Urząd Pracy finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Powiatowy Urząd Pracy może także wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Podstawą przyznania zwrotu jest złożenie, przez osobę uprawnioną, rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów za przejazdy oraz udokumentowanie wydatków: bilety/potwierdzenie płatności PKS, PKP, MPK, prywatnych przewoźników (druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie: wroclaw.praca.gov.pl ).

W przypadku dojazdu samochodem, podstawą zwrotu poniesionych kosztów jest imienna faktura zakupu paliwa wykorzystanego na przejazd na szkolenie oraz przedstawienie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Jeśli osoba dojeżdżająca samochodem na szkolenie nie jest jego właścicielem lub współwłaścicielem, konieczne jest przedstawienie umowy użyczenia.

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za przejazd najtańszym środkiem transportu.

Wniosek o refundację kosztów przejazdu rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Zwrot kosztów przejazdu jest fakultatywną formą pomocy, a liczba osób objęta wsparciem i zwrotem kosztów przejazdu, uzależniona jest od wysokości posiadanych środków na aktywizację osób w danym roku budżetowym.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy.

W przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Konsekwencje odmowy udziału w szkoleniu lub przerwania szkolenia z własnej winy

Odmowa udziału, niepodjęcie szkolenia lub przerwanie szkolenia z własnej winy i nieusprawiedliwienie nieobecności w ciągu 7 dni, skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Konsekwencją przerwania szkolenia z własnej winy jest zobowiązanie do zwrotu kosztów szkolenia.

Kosztami szkolenia są:

 • uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej;
 • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz posiadających prawo do stypendium w wysokości 20% zasiłku (wypłacanego po podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej);
 • koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonania danego zawodu.

Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Skierowane na szkolenie mogą być bezrobotne osoby niepełnosprawne lub inne osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Osoba niepełnosprawna może być skierowana na szkolenie:

 • z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu;
 • wskazane przez tę osobę, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy.

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w placówkach szkolących lub w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo – rehabilitacyjnych.
Koszt szkolenia wskazanego przez niepełnosprawną osobę bezrobotną lub poszukującą pracy nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Szkolenie osób niepełnosprawnych może trwać do 36 miesięcy.
Osoby niepełnosprawne zamieszkałe we Wrocławiu zainteresowane szkoleniem powinny zgłaszać się do:

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Powiatowego Urzędu Pracy
Gliniana 20-22
50-525 Wrocław

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego zainteresowane szkoleniem powinny zgłaszać się do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Kościuszki 131,
50-440 Wrocław

lub do:

Powiatowego Urzędu Pracy
Gliniana 20-22
50-525 Wrocław

W przypadku nieukończenia szkolenia z własnej winy – osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia.

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia grupowego, szkolenia indywidualnego, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, koszty uzyskania licencji, koszty studiów podyplomowych oraz udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia poszukującego pracy, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, przyznawane na wniosek pracownika przez pracodawcę i przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 • jest cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy udzielane w związku z okolicznościami,
  o których mowa w art. 144, art. 159 ust.1, art. 160, art. 161, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach albo zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1 bądź wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczpospolitej Polskiej;
 • jest w wieku 45 lat i powyżej, pracuje, wykonuje inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym.

Uprawnionej osobie poszukującej pracy, skierowanej przez Starostę na szkolenie lub studia podyplomowe stypendium nie przysługuje.

Konsekwencją przerwania lub nieukończenia szkolenia lub studiów podyplomowych z winy uczestnika jest zwrot kosztów poniesionych przez PUP na ich sfinansowanie.

Powiatowy Urząd Pracy finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby poszukującej pracy, skierowanej na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową. Może także wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

O skierowaniu na szkolenie decyduje urząd pracy w oparciu
o ustalenia indywidualnego planu działania.

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W ramach bonu szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych –
  w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

– do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

– powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

– do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

– powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

– powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

Powiatowy Urząd Pracy finansuje wymienione koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa Powiatowy Urząd Pracy (druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie: wroclaw.praca.gov.pl ).

O przyznaniu bonu szkoleniowego decyduje urząd pracy
w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Pożyczka szkoleniowa – to pożyczka udzielana z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania Powiatowego Urzędu Pracy na to szkolenie.

O pożyczki mogą się ubiegać osoby bezrobotne i uprawnione osoby poszukujące pracy. Pożyczka przysługuje na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Osoba zainteresowana tą formą pomocy powinna złożyć wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej w Kancelarii Urzędu (pok. 04 na parterze). Wniosek zawiera: dane identyfikujące wnioskującego, kwotę pożyczki, nazwę, termin i miejsce szkolenia, sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, uzasadnienie potrzeby udzielenia pożyczki (druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie: wroclaw.praca.gov.pl).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Powiatowy Urząd Pracy zawiera z pożyczkobiorcą umowę na udzielenie pożyczki szkoleniowej.

Wysokość pożyczki nie może przekraczać 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo lub w ratach.

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedłożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy dokumentów umożliwiających rozliczenie pożyczki szkoleniowej potwierdzających:

 • dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej;
 • poniesienie innych kosztów szkolenia;
 • ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji.

O przyznaniu pożyczki szkoleniowej decyduje urząd pracy
w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie pożyczki, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

O dofinansowanie/sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby bezrobotne i uprawnione osoby poszukujące pracy.

Studia podyplomowe finansowane są do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

W celu uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych należy złożyć wniosek zawierający: dane identyfikujące wnioskującego, nazwę, termin, adres organizatora studiów, koszt studiów podyplomowych, uzasadnienie potrzeby sfinansowania kosztów studiów podyplomowych (druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie: wroclaw.praca.gov.pl ).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Powiatowy Urząd Pracy zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy umowę na dofinansowanie/sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, w której zobowiązuje osobę do powiadomienia Urzędu o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz do przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów oraz zobowiązuje do zwrotu kosztów studiów, w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z tej formy pomocy.

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.

W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie odbywania studiów podyplomowych nie zawiesza się dofinansowania/ sfinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W trakcie odbywania studiów osobom bezrobotnym przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

O finansowaniu studiów podyplomowych decyduje urząd pracy w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych;
 • przyuczenia do pracy dorosłych.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych:

 • może odbywać się od 6 do 12 miesięcy;
 • program uwzględnia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie;
 • kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym;
 • osoba, która zdała egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub świadectwo czeladnicze.

Przyuczenie do pracy dorosłych:

 • może trwać od 3 do 6 miesięcy;
 • ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzonym przez komisję powołaną przez kuratora oświaty / komisję izby rzemieślniczej lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy;
 • osoba, która zdała egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między urzędem pracy a pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Wymiar przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo, przy czym nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Na przygotowanie zawodowe dorosłych może być kierowana:

 • osoba bezrobotna;
 • osoba poszukująca pracy

Powiatowy Urząd Pracy kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawca zainteresowany utworzeniem u siebie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa wniosek do właściwego PUP (druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie: wroclaw.praca.gov.pl ).

Powiatowy Urząd Pracy refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

Po zakończeniu tej formy aktywizacji pracodawcy przysługuje jednorazowa premia pod warunkiem, że skierowany uczestnik ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin kwalifikacyjny, czeladniczy lub egzamin sprawdzający. Premia przyznawana jest na wniosek pracodawcy w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika.

Refundacja i premia udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Do odbycia stażu u organizatora stażu, tzn. pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, Powiatowy Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

na okres od 3 do 12 miesięcy – bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia,

na okres od 3 do 6 miesięcy dla pozostałych osób bezrobotnych.

Staż odbywa się na podstawie umowy (poprzedzonej wnioskiem organizatora) zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z organizatorem, według programu określonego przez Organizatora i zaakceptowanego przez Urząd Pracy.

Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko bezrobotnego proponowanego do odbycia stażu.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie

nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Organizator stażu, który nie jest pracodawcą, może przyjąć na staż jednocześnie jednego bezrobotnego.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje Powiatowy Urząd Pracy. On również wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

W okresie odbywania stażu bezrobotny otrzymuje stypendium.

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od stypendiów ustala i opłaca Powiatowy Urząd Pracy.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału II a w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.).

Osoba odbywająca staż nie jest pracownikiem i jako taka nie może samodzielnie świadczyć pracy, a zadania wynikające z programu stażu odbywa pod nadzorem opiekuna, którego rolą jest m.in. udzielanie pomocy oraz wskazówek w wypełnianiu powierzonych zadań. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż. Urząd weryfikuje możliwość pełnienia przez wskazaną osobę funkcji opiekuna biorąc po uwagę jej stanowisko pracy.

Wniosek o organizację stażu wraz z załącznikami (wzór wniosku dostępny jest na stronie Urzędu wroclaw.praca.gov.pl oraz w Dziale Rozwoju Zawodowego, budynek A, IV piętro, pokój 414) należy składać w budynku A w Kancelarii Urzędu w godz. 7.45 do 14.45.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia organizatora pisemnie w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Adresowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia,

 • umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie skierowania na staż w celu nabycia umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy;
 • stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy;
 • organizator stażu, który zatrudni osobę bezrobotną po zakończonym okresie odbywania stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy otrzyma premię, która stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego osoba bezrobotna może uzyskać sfinansowanie:

 • kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach łącznie ze stypendium, najtańszym środkiem transportu zbiorowego;
 • kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy.

Warunkiem zorganizowania stażu odbywanego w ramach bonu stażowego jest złożenie przez bezrobotnego wraz z organizatorem wniosku, którego druki dostępne są na stronie PUP: wroclaw.praca.gov.pl oraz w Dziale Rozwoju Zawodowego.

Zasady przyznania bonu stażowego

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu stażowego określa Powiatowy Urząd Pracy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, Powiatowy Urząd Pracy wypłaca premię w wysokości 1568,50 zł jeżeli spełnia wymagania dotyczące możliwości otrzymania pomocy de minimis.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6. w/w ustawy tj. co rocznie z dniem 1 czerwca.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Powiatowy Urząd Pracy może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis (druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie: wroclaw.praca.gov.pl).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 5. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Wsparcie kształcenia ustawicznego ze środków KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek (druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie: wroclaw.praca.gov.pl).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 1100 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r., poz.1172),
 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. 2014 poz. 497),
 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz.U. z 2016r., poz. 2155),
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r., Nr 142, poz. 1160),
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1.),
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.),
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014r.).

Pracownicy Działu Rozwoju Zawodowego przyjmują:

od poniedziałku do piątku w godz. 07.45 – 14.45

IV piętro, pokój 413: szkolenia, studia podyplomowe, pożyczka szkoleniowa, egzaminy i licencje, przygotowanie zawodowe dorosłych, trójstronne umowy szkoleniowe

tel.
71/77 01 682,
71/77 01 686,
71/77 01 617

I piętro, pokój 112: Krajowy Fundusz Szkoleniowy

tel.
71/77 01 641,
71/77 01 650,
71/77 01 684,
71/77 01 687,
71/77 01 691,
71/77 01 692,
71/77 01 730,
71/77 01 782

IV piętro: staże
pokój 414
tel.
71/ 77 01 756,
71/ 77 01 747,
71/ 77 01 758,
71/ 77 01 759,
71/ 77 01 762.

Back to top

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij